Gambaran awal pertemuan dengan Sang Dewa Ruci…

Rangu-rangu tyasira Sang Bimasena dupi mulat agenging alun. Njegreg meger-meger Sang Bimasena ingkang angagem busana kadewatan. Busana ingkang kaparingaken Sang Hyang Bayu duk nalika maksih salebeting bungkus. Bimasena hangagem suwal sak dhengkul nggilpun mawi dhapur tutuking naga, mratandani sakelangkung santosaning budi. Gegelang dapur naga-banda hanambahi pralambang Gunung Waja. Hangagem nyamping bang-bintulu abang-ireng-kuning-putih mratandhani Sang Bimasena kuwagang hangendaleni catur kanepsoning titah. Hing pasuryanipun ngagem pupuk-mas ingkang nggaler kadya jejaroting asem, agal njawi hananging ing batos hangrawit raos kados dene jejaroting asem. Nyandhang sesupe pudhak-sinumpet mratandani tansah pethak memplak tyase Sang Bimasena. Asesumping wangun manggis sigar sak balibaripun. Tandhane Bimasena sampun napak ing kasampurnaning jiwa raga, cemeng njawi pethak ing lebetipun.
Parandene, maksih mandheg-mangu raosing manah. Wang-wang ing galih malang-ati ing sedya. Ngantos supe menawi sampun kasinungan sesupe peparinge Hyang Indra, sesupe Musthika Manik Candrama, ingkang saget ngambah jroning warih kados dene ing dhedharatan. Nuli mateg aji Jalasengara Sang Bimasena, hanggebyur jaladri tulya-dreng. “Waaa, gene ora sepira jero samudra iki. Banyu mung sak dhengkul ku” Blebes, raganipun Bhimasena amblesing warih, jalaran Gajah Setu Banda hangoncati, mboten kiyat midanget pangecenipun Sang Sena. Sang Sena eram, paran sababipun sampun ambles jroning warih taksih rumaos wonten ing dhedaratan. Ngungun ngantos datan pramana kalayan sangsayaning warih.
Naga geng Kyai Nabatmawa nuli hanylorong nyaut angganipun Sang Sena. Ginubet-gubet kinilut-kilit Sang Sena tan bisa suwala. Nuli amuji pejah jronging samudra. Kangge hanyengkakaken sedanipun, tutuking naga ingkag hanggigit suku nedya kabenggang kapindah ing jangga. Rosaning panggigit lan kiyating pambenggang mahanani samudra umob amolak-malik. Sigra kabenggang kepara bablas kasuwak tutuking naga.
Toyaning Samudra dados brit. Naga sirna hanyarengi jumeduling pulo alit. Pula alit ingkang asri edi peni. Witwitan kekembangan tuwin woh-wohan pating bendhoyot, hananging sadaya dumados sarana cahya. Hing katebihan lumampah Bocah Bajang hanyaketi angawe-awe dumateng Sang Sena…..
Bimasena nglenggana sampun kasil luwar saking panalikunging Kyai Nabatmawa ingkang sejatosipun tansah hangubel manahipun. Andadosaken asih trena ing kadonyan. Hanjalari raos rangu-rangu
mulat agenging alun jaladri. Ombak samudra Minangkalbu…..
Iklan

4 Responses to Gambaran awal pertemuan dengan Sang Dewa Ruci…

 1. hujan berkata:

  Wah, mas, aku senang dengan lakonan dewa ruci. sayang pakai bahasa jawa…

  suka dengan perjalanan supranatural si bima….

 2. Ducary berkata:

  Mas, saya koq belum pernah mendapatkan gambar Dewa Ruci. mbok kalo ada, saya di kasihkan gambarnya. Matur nuwun.

 3. Iwan berkata:

  mas.. coba ikut milis wajaseta di yahoogroups.com .. search aja.

  kalo pingin tau arsip2 nya buka groups.yahoo.com login pake akun yahoo mas win.

 4. big sugeng berkata:

  Wah saya jadi kangen dengan masa SD dulu, saya nggak suka nonton wayang soalnya nggak tahan ngantuk, tapi saya suka mbaca cerita wayang di majalah Panjebar Semangat. Sekarang saya belum sempet baca-baca lagi, tapi minimal blog ini bisa jadi panduan. Matur nuwun nuwun atas komen di blog sya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: